ORMANLARIN HAVA KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE KARŞI İZLENMESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ SINAVI

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:46
ORMANLARIN HAVA KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE KARŞI İZLENMESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ SINAVI

5-9 AĞUSTOS 2024 TARİHLERİNDE ANKARA’DA “ORMANLARIN HAVA KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNE KARŞI İZLENMESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ SINAVI” YAPILACAKTIR

(SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 GÖZLEM ALANLARINDA ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN İZLENMESİ)

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 5-9 AĞUSTOS 2024 tarihleri arasında ANKARA’DA ‘’Ormanların Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanlığı Eğitimi’’ yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim Orman Genel Müdürlüğü ve Odamız iş birliği ile yapılacaktır.

EĞİTİM KATILIM ÜCRETİ İADESİ İÇİN:

EĞİTİME KATILIM SAĞLAYAMAYACAK OLAN ADAYLAR EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCESİNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPARAK İADE TALEP EDEBİLİRLER. BU SÜRE GEÇTİKTEN SONRA EĞİTİM KATILIM ÜCRET İADESİ YAPILAMAMAKTADIR.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri: 5-9 AĞUSTOS 2024

Eğitim Süresi: 5 gün

Eğitim Ücreti: (Konaklama hariç) 2500 TL

Eğitimin Yapılacağı İl: ANKARA

Ücret İadesi Son Tarih: 2 AĞUSTOS 2024

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

-Orman Mühendisleri Odasına Üye olmak ve Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak veya Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak,

Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde,5531 sayılı Kanundaki orman mühendisliği faaliyet konularından 15)b maddesinde ’’Orman Zararlılarıyla mücadele’’ ve 16)a maddesinde ‘’Orman Ekosistemlerinin Yönetilmesi’’ konularında yetkili olduğunun belirtilmesi,

-Oda’ya borcu bulunmamak,

-Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvurusunun Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Başvurularda bu sayının aşılması halinde otel kapasitesine bağlı olarak sayı arttırılabilecek veya Odamız tarafından belirlenecek ileri bir tarihte ikinci bir eğitim yapılabilecektir. Yeterli sayıda katılım (en az 25 kişi) olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.

-Ormanların Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanlığı hazırlık eğitimi büroda önce nazari, daha sonra arazide uygulamalı olarak aşağıda belirtilen konularda yapılır.

  • Seviye 1 ve Seviye 2 gözlem alanlarından toprak örneği alınması.

  • Seviye 2 gözlem alanlarından Çökelme, Döküntü, toprak çözeltisi ve fenolojik gözlemler konularında örnek alımı ve gözlemlerin icrası.

*Seviye 1 ve Seviye 2 gözlem alanlarında Taç durumu ve Hasar Etmenleri Görsel değerlendirmesi.

  • Eğitim süresi 5 gündür.

  • Birinci ve ikinci günlerde yapılacak nazari eğitimden sonra ikinci günün sonunda, üçüncü maddede belirtilen eğitim konularında yazılı sınav yapılır.

  • Nazari eğitimden sonra yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden 60 puan alan aday uygulamalı eğitime katılmaya hak kazanır.

*İkinci gün sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olan adaylar seçilecek herhangi bir seviye 2 gözlem alanında;

  • Üçüncü günde “toprak örneği alınması” uygulamalı eğitimine,

  • Dördüncü günde, “Çökelme, Döküntü, toprak çözeltisi ve fenolojik gözlemler konularında örnek alımı ve gözlemelerin icrası” uygulamalı eğitimine,

  • Beşinci günde, “Taç durumu ve Hasar Etmenleri Görsel değerlendirmesi” uygulamalı eğitimine alınır.

  • Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı ormanların hava kirliliği ve iklim değişikliği etkilerine karşı izlenmesi uzmanlığı yetkinlik sınavı; adayın arazide yaptığı teknik gözlem, inceleme ve uygulamalara dayalı olarak elde edecekleri verilerin, sınav komisyonunca 7 inci maddede belirtilen her bir konu için yukarıda belirtilen günlerde ayrı ayrı doldurulmak üzere verilecek tablolara (Formlara) aktarılması, verilen süre sonunda yapılan çalışmaların toplanması, daha sonra adayın yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı tabloları, sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen yetkinlik sınavı puanlama sistemine göre değerlendirir. Yetkinlik sınavından en az 60 (altmış) puan alan aday uzmanlık sınavında başarılı sayılır. Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “ormanların hava kirliliği ve iklim değişikliği etkilerine karşı izlenmesi uzmanlığı” başarı puanı olarak belirlenir. Kendisine “Ormanların Hava Kirliliği Ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanlığı” belgesi almasına esas olmak üzere sertifika belgesi verilir.

-Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Ormanların Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanıdır” şeklinde şerh konulacaktır.

-Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, bu eğitime katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayları; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandıkları takdirde, ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Ormanların Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği Etkilerine Karşı İzlenmesi Uzmanıdır” şeklinde şerh konulacaktır.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

Duyurular-2024/58