1857 yılında, Fransa’dan gelen ormancılık uzmanlarının çalışmaları sonucunda ‘’Orman Okulu’’nun açılmasıyla Orman Mühendisliği mesleği bir asrı geçen bir geçmişe sahip olmuştur.1948 yılında ön sınıfları Ankara’da, son sınıfları İstanbul’da bulunan Orman Fakültesi tümü ile İstanbul Üniversitesine bağlanarak, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi adını almıştır. O dönemlerde öğretim olanaklarının artması ile birlikte 1971 yılında Orman Fakültesine bir ikincisi daha eklenerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi kurulmuştur. Eğitim yelpazesinin genişlemesi ile Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğini bünyesinde bulunduran günümüzde 12 adet Orman Fakültesi ve 5 adet Teknoloji Fakültesi ile mezun vermeye devam etmektedir.

1954 yılında 7303 sayılı kanun ve 6235 sayılı kanunla değişik 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’nin kurulmasıyla birlikte 18-22 Ekim 1954 tarihinde toplanan 1. Genel Kurul kararı sonucunda Orman Mühendisleri Odası kurulmuştur. Orman Mühendisleri Odası, Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerini bir çatı altında toplayan tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Merkezi Ankara’dadır.

48. Olağan Genel Kurul sonucunda 13 olan şube sayısı 15 ‘e çıkartılmıştır.

Yukarıda açıklanan gelişmelerin yanında, zaman içerisinde Orman Mühendislerinin görevleri de artmış ve sorumluluk alanları genişlemiştir. Orman rejimi içindeki alanlar Ülke yüzeyinin %27,8'ini kaplamaktadır. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun orman idaresine ve ağırlıklı olarak orman mühendislerine yüklediği görev ve sorumluluklar düşünüldüğünde; hem ormancılık mesleğinin içinde kalan yetki ve sorumlulukların çok büyük bir çeşitlenme gösterdiği, hem de Orman Mühendislerinin görev alanının hemen hemen Ülkemizin tamamını kapsadığı görülmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu, çevrenin ve doğal kaynakların, özellikle flora ve faunanın korunmasına ve ticaretine ilişkin uluslararası sözleşmeler de meslektaşlarımızın görevlerini çoğaltmakta ve sorumluluk alanlarını genişletmektedir.

Orman Mühendisleri Odası yukarıda açıklanan bu görev ve sorumluluklar ışığında ormancılık sektöründeki meslektaşlarımızın kazanılmış haklarını koruyarak ve yeni hakların oluşumunu sağlayarak her zaman her platformda mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yanında olmuştur.

Amaçlar

  • Ülke geleceği ve ekonomisi için çok önemli bir yeri olan ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesi konularında her türlü bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve orman fakülteleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak ve bunlara yardım ve önerilerde bulunmak,
  • Ormancılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak için meslek hizmetleri alanında araştırma yapmak, teknik ve bilimsel incelemelerde bulunmak, elde edilen sonuçlan ülke kamuoyuna ve üyelerinin yararlarına sunmak,
  • Ormancılığın gelişmesi ve tanıtılması ile ilgili olarak teknik kongre, sempozyum, seminer, konferans, eğitim çalışması ve sergi düzenlemek, diğer kuruluşların bu amaçla yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Üyelerin; mesleki çalışmaları ile ilgili bilgileri derleyerek değerlendirmek, mesleki çalışmalar sırasında uyulması gereken kuralları belirlemek ve bu kurallara uyulmasına ilişkin mesleki denetim yapmak,
  • Her türlü mesleki ve bilimsel yayın yapmak.

Etkinliklerimiz

Odamız ormanı ve doğayı halka sevdirmeyi de görev olarak görmektedir. Bu nedenle Odamızca halkın kitlesel olarak katıldığı geleneksel doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Ayrıca Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda söyleşiler, sergiler ve dia gösterileri yapılmaktadır.

Meslektaşlarımızın sosyal olanaklarının geliştirilmesi, Personel Yasası uygulamaları, ölüm yardımları, diğer sosyal yardımlar, Orman Mühendisliği Yetki Kanun Tasarısı ve Orman Mühendisleri itibari Hizmet Zammı Kanun Tasarısı gibi etkinlik ve çalışmalara Odamızca halen devam edilmektedir.

Mesleki Denetim

Odamız çıkardığı yönetmelik ile, kamuda görevli olmayan üyelerimize serbest mühendislik-müşavirlik hizmetleri yapabilme ve dolayısıyla iş olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle birçok üyemiz; büro açarak veya şirket kurarak, ormancılık sektöründe yapılan yatırımların "Ormancılık Bilimi ve Gereği" doğrultusunda gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Halen Türkiye genelinde, Odamız denetiminde bulunan 980 civarında kuruluş bu amaçla hizmet vermekte olup 1432 üyemiz aktif olarak çalışmaktadır.