TAASSUBUN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ!..

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:00
TAASSUBUN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ!..

TAASSUBUN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ!.. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde münhal bulunan Milli Park Şefliklerine Ziraat Mühendisi atama...

TAASSUBUN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ!..

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde münhal bulunan Milli Park Şefliklerine Ziraat Mühendisi atamasına yönelik ilan meslek camiamızda infiale sebebiyet vermiştir.

Orman Mühendisleri Odası olarak mesleki haklara, hakkaniyete, mesleki ve kurumsal teamüllere aykırı fiilin gecikmeden düzeltilmesini istiyoruz.

5531 Sayılı Meslek Kanunu’nun Genel Hükümler Bölümünün, 4. Maddesinde Orman Mühendisliği faaliyet konularını belirleyen; 10, 11, 12 ve 18. fıkralar doğrudan Milli Park statüsünde alanlarda ve korunan alanlarda ki görevlerini tanımlar.

Kanunda belirtilen bu görevler;

Madde- 10) Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, planlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak,

Madde- 11) Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, planlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak,

Madde- 12) Millî Parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme planı çalışmaları, ağaç röleve planları yapmak,

Madde- 18) Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Yukarıda bir kısmını paylaşmış olduğumuz iş ve işlemlerin tamamı Korunan Alanlar statüsünde Milli Park Şefliklerince icra edilen işler olup; aldığı 4 yılık teknik eğitim ve meslek kanununda da ifade edildiği üzere Orman Mühendisi eliyle yapılması gereken işlerdir.

Mülkiyet ve vasıf açısından değerlendirildiğinde orman rejiminde bulunan bu çalışma alanlarındaki çok sayıda iş ve işlem Orman Mühendisi meslek disiplini eliyle yapılması gereken işlerdir.

Planlama, orman zararlıları ile mücadele, yangın, yol şebeke planı, ağaçlandırma vb. gibi çok sayıda Orman Mühendisi eliyle yapılması kanunla düzenlenmiş hak ve yetkilerde yine aynı Milli Park Şefliklerinde mevcuttur ve Milli Park Şefi tarafından icra edilen görevlerdir.

Orman Mühendisliği eğitimini almış kişiler eliyle yürütülmesi gereken yukarıda sayılı işler aynı zamanda meslek kanunu ile de güvence altına alınmıştır. Aksi durum 5531 sayılı Meslek Kanunumuza muhalefettir.

Yukarıda bahse konu Meslek Kanunumuzun kanunlaşmasında büyük emeği ve katkısı olan, dönemin TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin böyle bir hak gaspının tarafı olduğuna inanmıyoruz.

Bizler gibi Mühendis unvanına sahip akademik anlamda meslek hak ve menfaatlerini kendi meslektaşları içinde korumuş, mesleklere saygı duymayı öğütlemiş, her şeyden önce bir bilim insanının, meslek hak ve menfaatlerinin ihlâline seyirci kalmasına ihtimal dahi vermiyoruz.

Bir süredir meslek camiamızı derinden yaralayan “Orman Mühendisinden idareci mi olur?” söz ve fiillerinin sahipleri, çıtayı bir tık yukarı taşıyıp, “Mühendislik de mi yaptırmama kararı aldılar?” Hak ve menfaatlerini bildiği kadar, haddini de bilen bir meslek grubu olarak, bitkisel üretim, hayvan sağlığı ve gıda ile ilgili birimlere Orman Mühendisi ataması yapılmasını, asla istemeyiz. Çünkü bu talebin ilgili akademik eğitimi almış meslek mensuplarının haklarının ihlâli olduğunu bilir ve zül duyarız.

Gıda ile ilgili işlerin Gıda Mühendisleri, hayvan sağlığı ile ilgili işlerin Veteriner Hekimler, bitkisel üretim ile ilgili işlerin de Ziraat Mühendisleri eliyle yapılmasını doğru bulur, hiçbir mesleğin ilgisiz bir meslekle ikâme edilme çabasını doğru bulmaz, taassup olarak görürüz.

Her meslek mensubunun kendi alanlarında işlendirilmesine saygı duyduğumuz gibi, Orman Mühendisi meslek mensuplarımızın da kendi alanlarında işlendirilmelerine saygı duyulmasını bekliyoruz.
Sayın Bakanımızın Hakkaniyetten, akademik esaslardan uzak bu tasarrufu gecikmeden düzelteceğini düşünüyor, meslek kamuoyu adına sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir daha tekrarlanmamak üzere sebep olanlar için de tedbir alacağına inanıyoruz.

Meslek hak ve menfaatlerimizi meslek kanunu, kurumsal istihdam düzenlemeleri ve teamüller çerçevesinde her mecrada savunma, varsa ihlâlleri bertaraf etmek görevi olan Orman Mühendisleri Odası Anayasal bir kuruluş olup, kamu kurumu niteliğinde bir Meslek Odasıdır. 19 bini aşkın üyemiz ile mesleki hak ve kazanımlarımızı savunmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

OMO GENEL MERKEZİ

Haberler-2022/7