Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin; 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesinde sayılan mesleki faaliyet konularına ilişkin mesleki hak ve yetkilerini kullanabilmeleri için, Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden sonra mezun olan bu üç mühendislik disiplininin Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, ormancılık ve orman ürünleri büroları ile ağaç ve orman endüstrisi ile uğraşan özel sektördeki ruhsatlı meslek mensuplarının yanında, ya da orman idaresi ile bu alanlarda görevleri bulunan diğer kamu kurumlarında görevli serbest meslek mensupluğu haklarını kazanmış meslek mensuplarının yanında, TEMDEM Kurulu, Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları ve Orman Endüstrisi alanlarında BİR YIL SÜRELİ “Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması (Staj)” yapmaları, bu çalışmalar sonunda olumlu tezkiye almaları, TEMDEM değerlendirme sınavında başarılı olmaları, yılda üç kez yapılacak Serbest Meslek Mensupluğu sınavlarında da başarılı olmaları ve Kanunun 5 inci maddesine göre yetkilendirilmeleri (Ruhsatlandırma) yasal zorunluluktur.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarının usul ve esasları, 6/5/2009 tarih ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği” nde açıklanmıştır. Bu Yönetmelikte, fakültelerden mezun SMM adayı mühendislerin yapması gerekenler etraflıca açıklanmış ve özetle aşağıya çıkarılmıştır.

Buna göre;

1- Öncelikle Orman Mühendisleri Odasına üye kayıtlarını yaptırmaları,

2- TEMDEM Kurulunun kararlaştıracağı TEMDEM şubelerinde, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayabilmeleri amacıyla, her yıl 20/Mart, 20/Temmuz ve 20/Kasım tarihlerine kadar istenen beyanları içeren form dilekçeyle Oda’ya başvurmaları,

3- Oda’nın internet sayfasında ilan edilecek olan 1-15/Nisan, 1-15/Ağustos ve 1-15/Aralık tarihleri arasında belirtilen tarihlerde, TEMDEM Kurulunda yapılacak Mesleki Deneyim Kazanma Uyum eğitimine katılmaları, uygulama tezlerini sistem üzerinden online olarak teslim almaları,

4- Uygulama tezlerinin hazırlanma süresi bugün için altı ay olarak belirlenmiş olup, bu uygulama tezlerini, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasının en geç ilk onbir (11) ayı sonuna kadar Oda Genel Merkezine teslim etmeleri,

5- Uyum eğitiminden sonra, kendilerinin belirleyecekleri Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro ve Şirketleri ile ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisiyle iştigal eden kamu ve özel sektörde, ruhsatlı ya da bu hakkı kazanmış meslek mensupları yanında, en aza altı ay süreli uygulamalı Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayıp aralıksız sürdürmeleri,

6- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarının yapılacağı yere, Odanın resmi yazısı ile gönderilmeleri ve staj yeri değişikliklerini de Odanın bilgisi ve resmi yazısı ile yapmaları,

7- Yanlarında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını yaptıkları serbest meslek mensuplarınca doldurulacak “Tezkiye Varakası” nın, ilgili meslek mensubunca gizli damgalı bir zarf içinde Odaya gönderilmesini sağlamaları,

8- Yanlarında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını yaptıkları serbest meslek mensuplarınca doldurulacak “Tamamlama Belgesi” ni Odaya vermeleri,

9- Mesleki Kazanma Çalışmaları Değerlendirmelerinde olumlu sonuç alan SMM adayların, Oda internet sayfasında İlan edilen tarihte TEMDEM Değerlendirme sınavına girmeleri,

10- TEMDEM Değerlendirme sınavında başarılı olanların Oda internet sayfasında ilan edilen tarihlerde yılda üç kez yapılacak SMM sınavlarına girmeleri,

11- SMM sınavlarında başarılı olan SMM adaylarının, “Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi”ni almaları

Gerekmektedir.

Bu özet bilgilerin detayı, Odamızın WEB sayfasında bulunan ve yukarıda bahsedilen 6/5/2009 tarih ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği” nde açıklanmıştır. Bu Yönetmelik adaylarımızca dikkatle incelenmelidir.

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına dair “Temel Eğitim Ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (Temdem), Mesleki Deneyim Kazanma Ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi” adaylarımızca dikkatle incelenmelidir.

ADAY MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ DENEYİME BAŞLAYABİLMESİ İÇİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Aday meslek mensupları mesleki deneyime başlayabilmek için Odaya bir dilekçe ile başvururlar. (EK:1) Başvurular her yıl 20/Mart, 20/Temmuz ve 20/Kasım tarihlerine kadar yapılır. Başvurular şahsen, Posta veya Kargo ile yapılabilir.

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.

Diploma ve/veya diplomalar veya mezuniyet belgesi noter tasdikli sureti veya Odaca onaylı sureti,

Adli sicil kaydı belgesi,

Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı veya meslek mensubunun Odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi, (EK:2) (Muvafakat yazısı yanında staj yapacağı meslek mensubunca imzalanacaktır)

ç) Aday hakkında bilgi alınabilecek, adayın birinci ve ikinci derece akrabasının dışında iki kişinin adresi ve telefon numaralarını gösterir dilekçe, (EK:3)

d) Odanın belirlediği mesleki deneyim kazanma çalışma giderlerinin (aidat borcu olanlar için) yatırıldığını gösteren belge,

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ, İLAN VE İTİRAZ

TEMDEM Kurulunca aday mensuplarının adaylık için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları ve meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşıp uğraşmadıkları araştırılır ve araştırma sonucunda tanzim edilecek rapor en geç Mart, Temmuz ve Kasım aylarının sonuna kadar incelenir ve Oda Yönetim Kuruluna sunulur.

Mesleki deneyim kazanma çalışma programlarına katılmaya hak kazanan adaylar; Oda Yönetim Kurulunun TEMDEM raporuna dayanarak alacağı kararla belirlenir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının beşinci günlerine kadar Oda internet sitesinde ve ilan tahtasında ilan edilir. (EK:4)

Aleyhine karar verilen aday meslek mensubu onbeş gün içinde Oda yönetim kuruluna itiraz edebilir. Oda yönetim kurulu itiraza ilişkin yapılacak işlem hakkında kararını en geç onbeş gün içinde açıklar.

Mesleki deneyim çalışması ve uyum eğitimine katılan adaylar uyum eğitimi toplantısına katıldığına dair tutanağı ve tez hazırlama yazısını toplantıya katıldıkları şubede imzalayacaklardır. Tez hazırlama yazısının bir nüshası aday mühendiste bir nüshası ise ilgili şubece Oda Genel Merkezine gönderilecektir. Bu imzaya müteakip adayın staj süreci başlayacaktır.

Mesleki deneyim kazanma çalışması ve uyum eğitimine katılan ya da katılmayan adaylar TEMDEM tarafından belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Oda Yönetim Kurulu kararıyla Odanın internet sayfasında ilan edilir. (EK:5)

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASINA BAŞLAYAN ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

Mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez konuları, Odanın online sisteminde kendinize ait özel sayfalarda belirtilmiştir. Size verilen tez konularının açılımları bu belgeden öğrenilecek ve tez raporunuz bu konularda yapılacaktır. Bu tezlerin hazırlanması zorunlu olup, hazırladığınız tez raporları, Mesleki Deneyim Çalışmasına başlanıldığı tarihten itibaren EN GEÇ 11. AYIN SONUNA KADAR Oda Genel Merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir

Mesleki deneyim yapmaya hak kazanan ve ilanen duyurulan aday meslek mensupları yanında çalışma yapacağı serbest meslek mensubuna veya kamu kurumuna bildirilir. (EK:6 ve EK:7) Adaylar Odamızın bu yazısını sistem üzerinden online çıktı alarak yanında çalışma yapacağı serbest meslek mensubuna veya kamu kurumuna ulaştıracaklardır. Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına her yıl 15/Nisan, 15/Ağustos ve 15/Aralık tarihlerine kadar başlanır ve kesintisiz devam edilir. Serbest Meslek Mensubunun yanında çalışacaklar EK:6, Kamu Kurumunda çalışacaklar EK:7 formunu kullanacaktır. (EK:6 veya EK:7 belgelerini aday sistem üzerinden online olarak indirecektir)

    Staj süresi; staja başlama tarihinden itibaren 1 yıldır.

Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlayan aday meslek mensupları yanında çalışmaya başladıkları meslek mensupları tarafından bir yazı ile Odaya bildirilir. (EK:8 ve EK:9) Serbest Meslek Mensubunun yanında çalışacaklar EK:8, Kamu Kurumunda çalışacaklar EK:9 formunu kullanacaktır. Yanında çalıştığı Serbest Meslek Mensubunun veya Kamu Kurumunun adayın çalışmaya başladığına dair yazısını odamıza gönderdiklerini takip etmeleri adaylarımız açısından büyük önem arz etmektedir. Zamanında gönderilmeyen çalışmaya başlama yazısı adaylarımızın mağduriyetine sebep olabilmekte ve staj süresini uzatabilmektedir. (EK:8 ve EK:9 belgelerini adayın yanında staj yapacağı meslek mensubu tarafından sistem üzerinden online olarak indirelecektir)

Aday meslek mensuplarının çalışmaları, yanında çalışacağı serbest meslek mensubu veya yeminli serbest meslek mensubu ile kamu kurumunda meslek mensubu yetkisine haiz kamu görevlisinin denetimi ve gözetiminde yapılır ve en az altı aylık fiili mesleki deneyim kazanma çalışma süresini tamamlanacak biçimde göreve başlanır.

Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına; meslek mensubu ile aday meslek mensubu arasında çalışma koşullarını içeren mesleki deneyim kazanma usul ve esasları protokolü sözleşmesi üç nüsha imzalanarak başlanır. (EK:10) Bir nüshası meslek mensubunda, bir nüshası aday meslek mensubunda kalır. Bir nüshası meslek mensubunca Odaya gönderilir.

Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında devam zorunluluğu vardır. Bu durum yanında çalıştığı meslek mensubunun devam çizelgesiyle takip edilir. (EK:11)

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASINI TAMAMLAYAN ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

Mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez raporları, Mesleki Deneyim Çalışmasına başlanıldığı tarihten itibaren 11. AYIN SONUNA KADAR Oda Genel Merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

Mesleki uygulama tezlerinin konularının hazırlanması, SMM adaylarına mesleki deneyim kazanma çalışmasına başlanırken teslim edilmesi, yaptırılması, değerlendirilmesi, tezlerin kabulü ve sonucunun ilanına dair işler TEMDEM Kurulunca yürütülecek olup, tezleri kabul edilen adaylarımızın listesi staja başlamalarını takip eden 12. Ay içinde odamız internet sitesinden duyurulacaktır. Adaylarımızın internet sitesini takip etmeleri mağduriyete uğramamaları açısından önem arz etmektedir.

Serbest meslek mensubu ve serbest yeminli meslek mensupları yanında ya da ormancılık, orman ve ağaç işleri endüstrisi ile uğraşan kamu kurumlarındaki meslek mensuplarınca; yanlarında, gözetim ve denetiminde Altı aylık uygulamalı mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapan adaylara, çalışma süresi sonunda mesleki deneyim kazanma çalışmalarını tamamladığına dair tamamlama belgesi verilecektir. (EK:13, 13/1) (Mesleki Deneyim Çalışması Tamamlama Belgesi Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenecektir)

Mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak üzere yanlarında veya denetim ve gözetiminde çalışan aday meslek mensupları için, çalışmaların bitiminde meslek mensuplarınca Gizli Tezkiye Varakası düzenlenecektir. (EK:18) Gizli Tezkiye Varakası dosyasına konulmak üzere Oda aracılığıyla gizli zarfla TEMDEM’ e gönderilecektir. Gizli Tezkiye Varakasının meslek mensubunca odamıza gönderilip gönderilmediğinin adaylarımızca takip edilmesi önem arz etmektedir. (Gizli Tezkiye Varakası Belgesi Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenecektir)

    Mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez raporları kabul edilen adaylar, staj başlangıç tarihinden itibaren 12. AY içindeki odamız internet sitesinde belirtilen tarihe kadar mesleki deneyim kazanma çalışmalarını tamamladığına dair tamamlama belgesini, adli sicil kaydını ve SMM Sınav Başvuru Dilekçesini (EK:19) odamıza ulaştıracaklardır. (Gizli Tezkiye Varakası ise yanında staj yapılan meslek mensubunca odamıza ulaştırılması gerekmektedir)

   SMM adayı meslek mensuplarına ait uygulama tezleri, tezkiye formu, adli sicil kaydı ve mesleki deneyim kazanma belgesi birlikte TEMDEM kurulunca incelenir ve olumlu bulunması halinde Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları Değerlendirme Cetveli (EK:20) düzenlenir. Oda Yönetim Kurulunca SMM sınavına girebileceklerin listesi odamız internet sitesinde yayımlanır.

Aleyhine karar verilen aday meslek mensupları tüm süreçlerde üç gün içinde Oda yönetim kuruluna itiraz edebilirler. Oda yönetim kurulu itiraza ilişkin yapılacak işlem hakkında kararını en geç onbeş gün içinde açıklar.

                                                Hasan TÜRKYILMAZ                                                   Genel Başkan