Dan. İd. Dv.Da.Kur. 09.03.2022 tarih ve 2022/93 nolu karar gereği; YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

22 Şubat 2022 Salı 12:00
Dan. İd. Dv.Da.Kur. 09.03.2022 tarih ve 2022/93 nolu karar gereği; YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Odamız Asgari Ücret Tarifesinin altında teklif verildiği iddiası ile Genel Merkezimize intikal ettirilecek şikâyetlerde; Konuyu incelemek ve soruşturm...

Odamız Asgari Ücret Tarifesinin altında teklif verildiği iddiası ile Genel Merkezimize intikal ettirilecek şikâyetlerde;

Konuyu incelemek ve soruşturmak üzere görevlendirilen Muhakkik tarafından asgari ücret tarifesinin altında teklif verildiğinin tespiti halinde en geç on gün içerisinde olmak kaydı ile durum bir yazı ile Genel Merkezimize bildirilecektir.

Muhakkik tarafından yürütülen soruşturma devam ettirilecektir.

Şikâyet konusu ihalede, düşük teklif veren büro ve şirketler, yazılı veya e-mail yolu ile Genel Merkezimizce bilgilendirilecektir.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.10.2021 tarih ve 2020/2027 Esas numaralı Kararı ile “4 no.lu Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Şirketlerinin, Oda Şube ve Temsilciliklerinin Mesleki İş ve İşlemlerinin Denetlenmesine Dair Alt Düzenleme’nin 11.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde yer alan… soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte onur kurulunun kararına kadar Oda online sistemi üzerinden yalnızca ihale yetkinlik belgesine erişimi geçici olarak kapatılır. Kamu ihale mevzuatı gereğince, bu iş için sözleşme imzalanmaz. ibaresi ile 12.maddesinin 1. Fıkrası,” yürürlüğü durdurulduğundan bu karara uyulacaktır.

Aynı (a) bendinin yürürlüğü halen devam etmekte olan, “Şayet Onur Kurulunun kararından önce veya sonra sözleşmenin imzalandığının EKAP üzerinden öğrenilmesi halinde, Oda Yönetim Kurulu Kararıyla Oda online sistemi üzerinden tüm işlemlere erişimi geçici olarak kapatılır.” düzenlemesi gereğince Asgari Ücret Tarifesinin altında teklif veren büro ve şirketlerin tüm erişimleri geçici olarak kapatılacaktır.

Bu karar yayımlandığı 22.02.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

İhaleler-2022/39